facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Plan zamówień na rok 2024

Informujemy, że w zakładce "Profil nabywcy" zamieszczony został Plan zamówień publicznych na rok 2024. Plan jest widoczny dla użytkowników sieci w obrębie Uczelni (w sieci ADM).

Informację dostarczył: 
DZP

Plan zamówień na rok 2023

Informujemy, że w zakładce "Profil nabywcy" zamieszczony został Plan zamówień publicznych na rok 2023. Plan jest widoczny dla użytkowników sieci w obrębie Uczelni.

Informację dostarczył: 
DZP

Platforma zakupowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Informujemy, iż z początkiem roku 2021 r., Zamawiający - Uniwersytet Śląski w Katowicach, będzie prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/, a więc środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego przekazywanie ofert i wniosków w postępowaniu oraz zapewniającego zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniającego możliwość zapoznania się z ich treścią

Wejście w życie nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. przepisów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), poniżej w linku zamieszczamy informacje na temat nowej ustawy, przedstawiamy zakładkę z aktualnymi przepisami prawa z dziedziny zamówień publicznych oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych.

Informacje na temat nowej ustawy Pzp: Informacje na temat nowej ustawy Pzp

Plan zamówień na rok 2021

Informujemy, że w zakładce "Formularze, druki, plany" zamieszczony został Plan zamówień publicznych na rok 2021. Plan zamówień publicznych ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań, jest ważnym etapem poprzedzającym prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również stanowi podstawę podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych.

Komunikat dotyczący przyjmowania korespondencji

Na podstawie par. 3 ust. 2 - 4 Zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w  organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,  wydanym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.

Plan postępowań na rok 2019

Na podstawie §15 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w związku z brzmieniem przepisu art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.

Wiadomość dnia: 
wiadomość dnia
Informację dostarczył: 
DZP

Sygnalizowanie nieprawidłowości

W związku z realizacją niżej wymienionych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020:

Plan postępowań na rok 2017

Na podstawie §6 ust. 3 Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 października 2016 zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w związku z brzmieniem przepisu art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający publikuje plan postępowań, które zamierza przeprowadzić w 2017 r.

Informację dostarczył: 
DZP

Informacja o dialogu technicznym

Uniwersytet Śląski zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie studia filmowo – telewizyjnego w nowym budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.

Szczegóły pod adresem:

Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Formularze, druki, plany” pod adresem: http://dzp.us.edu.pl/formularze został zamieszczony plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017. Plan zamówień publicznych ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań, jest ważnym etapem poprzedzającym prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również stanowi podstawę podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych.

Informację dostarczył: 
DZP

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1020) została ogłoszona  ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

Informację dostarczył: 
DZP

Komunikat UZP dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str.

Informację dostarczył: 
DZP

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

Informację dostarczył: 
DZP

Zmiana kwot progowych i średniego kursu złotego

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2263) zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. tzw. progi unijne dla Zamawiającego wynosić będą:

a) dla robót budowlanych -  5 225 000 EUR, co stanowi równowartość 21 813 853 zł,

Informację dostarczył: 
DZP

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Informację dostarczył: 
DZP

Udzielanie zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) została dokonana zmiana przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, czyli usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Po pierwsze, uchylony został przepis art. 5 ust. 1a ustawy Pzp. Po drugie, dodany został nowy przepis art. 5a.

Informację dostarczył: 
DZP

Informacja dotycząca zmian w Ustawie PZP

W dniu 18 września 2014 r., w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).  Główne zmiany wprowadzane przez nowelizację Prawa zamówień publicznych dotyczą:

Informację dostarczył: 
DZP

Zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie definicji legalnej „ceny”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lipca 2014 r. pod pozycją 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę - Prawo zamówień publicznych.

Rusza budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji

Obrazek do wiadomości: 

 

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 kwietnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 423. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r.

Informację dostarczył: 
DZP

Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, (Dz. U. poz. 1735).  Rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2014 r.

Dla uczelni publicznych – jednostek sektora finansów publicznych aktualne kwoty progowe wynoszą odpowiednio:

Rozporządzenie w sprawie kursu euro

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.poz.1692). Aktualny kurs euro kurs złotego w stosunku do euro dla zamówień publicznych wynosi 4,2249.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych

 

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.