facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Plan postępowań na rok 2019

Na podstawie §15 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w związku z brzmieniem przepisu art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.

Wiadomość dnia: 
wiadomość dnia
Informację dostarczył: 
DZP

Dział Zamówień Publicznych zamknięty w dniu 21 czerwca

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Dział Zamówień Publicznych będzie zamknięty.

Informację dostarczył: 
DZP

Sygnalizowanie nieprawidłowości

W związku z realizacją niżej wymienionych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020:

Zmiana kwot progowych i średniego kursu złotego

W dniu 29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2479) zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. tzw. progi unijne dla Zamawiającego wynosić będą:

a) dla robót budowlanych -  5 548 000 EUR.

b) dla dostaw i usług: 221 000 EUR.

Informację dostarczył: 
DZP

Plan postępowań na rok 2017

Na podstawie §6 ust. 3 Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 października 2016 zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w związku z brzmieniem przepisu art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający publikuje plan postępowań, które zamierza przeprowadzić w 2017 r.

Informację dostarczył: 
DZP

Informacja o dialogu technicznym

Uniwersytet Śląski zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wyposażenie studia filmowo – telewizyjnego w nowym budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.

Szczegóły pod adresem:

Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Formularze, druki, plany” pod adresem: http://dzp.us.edu.pl/formularze został zamieszczony plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017. Plan zamówień publicznych ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań, jest ważnym etapem poprzedzającym prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również stanowi podstawę podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych.

Informację dostarczył: 
DZP

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 1020) została ogłoszona  ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma przede wszystkim na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

Informację dostarczył: 
DZP

Komunikat UZP dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str.

Informację dostarczył: 
DZP

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

Informację dostarczył: 
DZP

Zmiana kwot progowych i średniego kursu złotego

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2263) zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. tzw. progi unijne dla Zamawiającego wynosić będą:

a) dla robót budowlanych -  5 225 000 EUR, co stanowi równowartość 21 813 853 zł,

Informację dostarczył: 
DZP

Tekst jednolity ustawy - Prawo zamówień publicznych

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Informację dostarczył: 
DZP

Przerwa świąteczna

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2015 oraz 31.12.2015 r., Dział Zamówień Publicznych będzie nieczynny. Z uwagi na fakt, iż w okresie pomiędzy 28.12.2015 a 5.01.2016 r. nieczynna będzie również Kancelaria Ogólna UŚ, możliwe jest wystąpienie utrudnień w korespondencji z Zamawiającym. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Informację dostarczył: 
DZP

Udzielanie zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) została dokonana zmiana przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, czyli usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Po pierwsze, uchylony został przepis art. 5 ust. 1a ustawy Pzp. Po drugie, dodany został nowy przepis art. 5a.

Informację dostarczył: 
DZP

Informacja dotycząca zmian w Ustawie PZP

W dniu 18 września 2014 r., w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).  Główne zmiany wprowadzane przez nowelizację Prawa zamówień publicznych dotyczą:

Informację dostarczył: 
DZP

Skrócenie czasu pracy 6 sierpnia 2014

W związku z organizacją czwartego etapu wyścigu kolarskiego 71. Tour de Pologne 6 sierpnia 2014 r. z ruchu drogowego zostaną wyłączone najważniejsze odcinki ciągów komunikacyjnych w Katowicach, w tym drogi dojazdowe do ronda im. Gen. Jerzego Ziętka.

Z powodu wyłączenia z ruchu w godzinach od 10:30 do 18:00 całego śródmieścia Katowic, czas pracy Działu Zamówień Publicznych w środę 6 sierpnia 2014 zostaje skrócony do godz. 10:15.

Informację dostarczył: 
DZP

Zmiany w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie definicji legalnej „ceny”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lipca 2014 r. pod pozycją 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę - Prawo zamówień publicznych.

Rusza budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji

Obrazek do wiadomości: 

 

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2014 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 kwietnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 423. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r.

Informację dostarczył: 
DZP

Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, (Dz. U. poz. 1735).  Rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2014 r.

Dla uczelni publicznych – jednostek sektora finansów publicznych aktualne kwoty progowe wynoszą odpowiednio:

Rozporządzenie w sprawie kursu euro

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.poz.1692). Aktualny kurs euro kurs złotego w stosunku do euro dla zamówień publicznych wynosi 4,2249.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych

 

W dniu 9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.