facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plan postępowań na rok 2019

Na podstawie §15 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, w związku z brzmieniem przepisu art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający publikuje plan postępowań, które zamierza przeprowadzić w 2019 r.

W planie postępowań uwzględniono wyłącznie zamówienia, których wszczęcie planowane jest w roku, do którego odnosi się ww. dokument (plan postępowań nie obejmuje zamówień będących w trakcie realizacji lub postępowań, które de facto zostały już przeprowadzone, a nie została jeszcze podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego) oraz w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp (nie dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 ustawy Pzp oraz innych przepisów szczególnych).

Plan postępowań zawiera informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia;
  • rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  • przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  • orientacyjnej wartości zamówienia;
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym.

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, plan postępowań jest publikowany na stronie internetowej Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia planu finansowego.

Wiadomość dnia: 
wiadomość dnia
Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.