facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Platforma zakupowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Informujemy, iż z początkiem roku 2021 r., Zamawiający - Uniwersytet Śląski w Katowicach, będzie prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/, a więc środka komunikacji elektronicznej umożliwiającego przekazywanie ofert i wniosków w postępowaniu oraz zapewniającego zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniającego możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp.

Profil nabywcy na platformie zakupowej jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us

Za pośrednictwem platformy zakupowej prowadzone będą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach ustawowych wszczęte po 1 stycznia 2021 r., a także zamówienia na usługi społeczne, zamówienia z dziedziny nauki oraz zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej 130 000 zł. Zamówienia na dostawy i usługi o wartości poniżej 130 000 zł, a także postępowania w trybach ustawowych, wszczęte przed 1 stycznia 2021 r., dostępne będą na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: dzp.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.