facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikat dotyczący transmisji on-line czynności otwarcia ofert

Z uwagi na panującą obecnie sytuacją epidemiczną w Polsce, działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także Zarządzeniem nr 34/2020 Rektora UŚ z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z Zarządzeniem zmieniającym nr 46/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., jak również w ślad za komunikatem interpretacyjnym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2020 r., Zamawiający może przeprowadzić transmisje on-line z czynności otwarcia ofert w sieci Internet, realizując tym samym zasadę jawności otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej (w zakładkach dotyczących konkretnych postępowań) linki do transmisji on-line z otwarć ofert, które będzie można obejrzeć na żywo, w godzinach wskazanych w dokumentacjach właściwych dla danych postępowań.

Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.