facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sygnalizowanie nieprawidłowości

W związku z realizacją niżej wymienionych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020:

  • Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14”, Oś priorytetowa I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
  • Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany”, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska , w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Typ projektu 2.4.1  Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; Podtyp projektu  2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
  • Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego”, Oś priorytetowa I  Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje, o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl  lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń na stronie internetowej: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny i przejrzysty.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.