facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacja dotycząca zmian w Ustawie PZP

W dniu 18 września 2014 r., w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).  Główne zmiany wprowadzane przez nowelizację Prawa zamówień publicznych dotyczą:

 1. możliwości odformalizowania i uproszczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o charakterze niepriorytetowym o wartości poniżej progów unijnych;
 2. wykazywania przez wykonawców zasadności dokonywanych przez nich w ofertach zastrzeżeń informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 3. usunięcia dwóch przesłanek wykluczenia wykonawcy - art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz 1a ustawy Pzp oraz wprowadzenia w ich miejsce nowej, fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowa przesłanka wykluczenia wykonawców stanowi bardziej precyzyjne przeniesienie na grunt polskiego ustawodawstwa postanowień art. 45 ust 2 lit. d) dyrektywy 2004/18/WE dotyczących możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy, który dopuścił się tzw. „poważnego wykroczenia zawodowego”;
 4. dostosowania przepisu art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczącego możliwości polegania na zasobach innych podmiotów do §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zgodnie z którym, treść dokumentów potwierdzających dysponowanie zasobami podmiotów trzecich w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia powinna gwarantować rzeczywisty dostęp do tych zasobów w trakcie realizacji zamówienia;
 5. możliwości powoływania się przez wykonawcę na potencjał ekonomiczny innego podmiotu (do tej pory nie wyrażonej wprost w ustawie),
 6. wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wystąpienia szkody zamawiającego z przyczyn zawinionego nieudostępnienia zasobów przez podmiot trzeci;
 7. wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności;
 8. wprowadzenia uregulowania dotyczącego korzystania przez zamawiających w czasie przygotowywania i przeprowadzania postępowań z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, przygotowanych i upowszechnionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 9. zatrzymania wadium - ograniczenie możliwości zatrzymania wadium wyłącznie do tego wykonawcy, który nie uzupełni dokumentów w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp), jeżeli spowoduje to brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 10. procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny - znowelizowana ustawa wymienia dwie podstawowe właściwości (choć nie jedyne) ceny, które obligują zamawiającego do uruchomienia postępowania wyjaśniającego podstawy jej zastosowania. Jeżeli cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający będzie zobowiązany zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Katalog „cech” znamionujących wystąpienie rażąco niskiej ceny, które wymienia Ustawodawca, ma charakter katalogu otwartego;
 11. możliwości stosowania kryteriów oceny ofert odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjnych;
 12. ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Zasadą stanie się więc stosowanie co najmniej jednego kryterium pozacenowego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy wziąć to pod uwagę przy sporządzaniu wniosków dotyczących potrzeby udzielenia zamówienia publicznego. Kryterium – cena z wagą 100% będzie możliwe tylko do zastosowania w postępowaniach, których przedmiot zamówienia będzie powszechnie dostępny oraz będzie miał ustalone standardy jakościowe (podobnie jak w przypadku przesłanki umożliwiającej zastosowanie trybu zapytania o cenę), a także pod warunkiem wykazania w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Szereg przykładów postępowań z przedmiotem powszechnie dostępnym o ustalonym standardzie jakościowym przedstawił Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w swoich wytycznych w odniesieniu do możliwości stosowania trybu zapytania o cenę. Tekst wytycznych zostanie zamieszczony na stronie Działu Zamówień Publicznych, podobnie jak opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Przy określaniu kryteriów oceny ofert należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
  1. zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kryteria oceny ofert muszą odnosić się do opisanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia;
  2. kryteria powinny być w miarę możliwości dokładnie opisane; a zatem nie jest wystarczające wskazanie nazwy kryterium, ale konieczne jest określenie w jaki sposób zamawiający będzie dokonywał oceny w ramach tego kryterium, jednocześnie powinien być podany do wiadomości wykonawców sposób oceny ofert na podstawie danego kryterium czyli konkretnie za co zamawiający będzie przyznawał punkty i w jakiej wysokości;
  3. sposób dokonywania oceny ofert w ramach poszczególnych kryteriów co do zasady powinien nadawać się do wyrażenia poprzez wzór matematyczny; ocena w ramach kryteriów powinna być stopniowalna;
  4. musi istnieć zasada pozwalająca w sposób obiektywny wyrazić stopniowalną ocenę dokonywaną w ramach kryteriów punktowo;
  5. kryterium musi być opisane tak, aby wykonawca biorący udział w postępowaniu wiedział nie tylko jaką wagę zamawiający przypisuje danemu kryterium, ale także za co konkretnie będzie on przyznawał w ramach tego kryterium punkty, innymi słowy – konkretnym cechom nabywanego dobra powinny być przypisane konkretne wartości punktowe;
  6. w ramach opisu każdego kryterium oceny ofert powinna znaleźć się informacja dla wykonawcy skąd zamawiający będzie czerpał dane niezbędne przy dokonywaniu oceny w ramach kryterium, a zatem powinna znaleźć się informacja o dokumentach, bądź szczególnych elementach oferty, które będą brane pod uwagę w tym aspekcie;
  7. zamawiający nie może stosować innych reguł dotyczących oceny ofert wobec różnych wykonawców, stąd konieczna jest maksymalna przejrzystość przy uwzględnianiu określonych elementów ofert, jako podstaw wyboru oferty najkorzystniejszej przez każdego członka komisji przetargowej.
 13. obowiązku uwzględnienia w umowach na dostawy, usługi lub roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę;
 14. zmian w postępowaniu odwoławczym i skargowym w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

 

Ustawa wchodzi w życie 19 października 2014 r. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a) ustawy zmienianej w art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu:

Ogłoszony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.