facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Formularze, druki, plany” pod adresem: http://dzp.us.edu.pl/formularze został zamieszczony plan zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2017. Plan zamówień publicznych ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań, jest ważnym etapem poprzedzającym prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również stanowi podstawę podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych. Plan zamówień publicznych pomaga Zamawiającemu ustalić rozmiar potrzeb, ich zgodność z możliwościami finansowymi w kontekście zakazu dzielenia zamówienia na części celem ominięcia stosowania przepisów ustawy, a także pozwala w odpowiedni sposób zorganizować pracę osób zajmujących się zamówieniami. Plan zamówień zgodnie z jego nazwą obejmuje wszystkie zamówienia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, a więc także zamówienia o wartości poniżej progu 30 000 euro.

Plan zamówień jest skierowany przede wszystkim do pracowników Zamawiającego i ma służyć prawidłowej ocenie przez Zamawiającego, jaki reżim prawny w zakresie wyboru Wykonawcy powinien zostać zastosowany w danym przypadku. Na bazie planu zamówień i kwot progowych w nim zawartych zostanie sporządzony w późniejszym czasie plan postępowań w rozumieniu art. 13a ustawy – Prawo zamówień publicznych, a więc swoistego rodzaju harmonogram planowanych w przyszłości postępowań, który będzie zawierał informacje dotyczące procedur prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy – Pzp (powyżej progu bagatelności) i który będzie przede wszystkim (zgodnie z założeniami Ustawodawcy) skierowany do przedstawicieli sektora MŚP. 

Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.