facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 kwietnia 2014 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 423. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r.

Zasadnicza zmiana wprowadzona przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod reżimu Pzp, z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie dodatkowych wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także oczekiwane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska naukowo-badawcze zmiany w zakresie wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych - zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne (poniżej 207 tys. euro), których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Analogiczne wyłączenie wprowadzono w odniesieniu  do zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (art. 4 pkt 8b ustawy – Prawo zamówień publicznych) i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (poniżej 207 tys. euro).

W związku z wprowadzeniem przedmiotowych wyłączeń przedmiotowa nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, które określają zasady udzielenia zamówień wyłączonych z reżimu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zmiany w powyższych ustawach mają na celu zapewnienie pełnej zgodności z prawem Unii Europejskiej przy udzielaniu zamówień na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów naukowych oraz z zakresu działalności kulturalnej poprzez zobligowanie zamawiających do udzielania zamówień w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Zamawiający udzielając zamówienia z dziedziny nauki lub z zakresu działalności kulturalnej będzie obowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także do niezwłocznego zamieszczania informacji o udzieleniu zamówienia.

Ponadto uchwalona ustawa zawiera zmiany postulowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wychodzące naprzeciw oczekiwaniom udzielających zamówienia dotyczące badań naukowych i prac rozwojowych. Zaproponowane w ustawie zmiany sprzyjające poprawie sprawnego udzielenia zamówień publicznych dotyczą:

  1. doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo zamówień publicznych),
  2. rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych),
  3. wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych).

 

Źródło: uzp.gov.pl

W załączeniu:

Ogłoszony tekst ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw prezentujący szczegółowo wprowadzone zmiany.

Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.