facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmiana kwot progowych i średniego kursu złotego

W dniu 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2263) zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. tzw. progi unijne dla Zamawiającego wynosić będą:

a) dla robót budowlanych -  5 225 000 EUR, co stanowi równowartość 21 813 853 zł,

b) dla dostaw i usług: 209 000 EUR, co stanowi równowartość 872 554 zł.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2254) zostało również ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Od przyszłego roku, wartość średniego kursu złotego dla przeliczeń w zamówieniach publicznych wynosić będzie 4,1749. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych (ogłoszonych) przed dniem wejścia w życie rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe. Oba rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.