facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyty studyjne u pracodawców

Numer sprawy DZP.381.024.2019.UGS
Numer ogłoszenia DZP.381.024.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 24.05.2019 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
15.05.2019 - 13:05
24.05.2019 - 12:33
13.06.2019 - 10:08
09.07.2019 - 12:29
Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00, zwanego dalej Projektem.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.