facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

„Usługi szkoleniowe: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw”

Numer sprawy DZP.381.024.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 09.05.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
26.04.2017 - 14:34
10.05.2017 - 08:53
10.05.2017 - 08:59
Postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.