facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe

Numer sprawy DZP.381.016.2020.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 15.04.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
30.03.2020 - 14:36
06.04.2020 - 16:30
09.04.2020 - 14:35
15.04.2020 - 19:00
02.06.2020 - 12:25
16.06.2020 - 14:08
Postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00, zwanego dalej Projektem. UWAGA: Zmiana terminu składania/ otwarcia ofert: 15.04.2020r. godz. 9:30/ 10:00 Link do transmisji on-line: https://youtu.be/Qxi9gB-QJIo

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.