facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe

Numer sprawy DZP.381.018.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 23.03.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
15.03.2017 - 14:17
23.03.2017 - 15:21
24.03.2017 - 15:00
06.04.2017 - 08:33
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-K313/16-00.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.