facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi cateringowe

Numer sprawy DZP.381.070.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 15.11.2019 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
08.11.2019 - 14:40
13.11.2019 - 11:25
15.11.2019 - 13:20
20.11.2019 - 15:02
28.11.2019 - 12:32
Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach projektu: „ChemiK – Chemia + Kompetencje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T119/18

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.