facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego

Numer sprawy DZP.381.021.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 30.03.2017 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
22.03.2017 - 11:13
23.03.2017 - 15:10
30.03.2017 - 11:23
06.04.2017 - 09:16
10.04.2017 - 12:22

„Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-K313/16-00.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.