facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Certyfikowany kurs specjalistycznego języka angielskiego

Numer sprawy DZP.381.14.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 17.03.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
09.03.2017 - 15:23
17.03.2017 - 12:04
17.03.2017 - 12:05
„Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-K313/16-00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.