facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych"

Numer sprawy DZP.381.18.2016.UG
Numer ogłoszenia 65029-2016
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 09.06.2016 do - 11:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
01.06.2016 - 15:05
01.06.2016 - 15:05
06.06.2016 - 08:54
16.06.2016 - 12:10
01.07.2016 - 13:54
Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr wniosku POWR.03.01.00-00-K340/15

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.