facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe, realizowane w ramach Projektu pn.: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”

Numer sprawy DZP.381.069.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 14.11.2019 do - 11:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
06.11.2019 - 12:16
14.11.2019 - 13:22
22.11.2019 - 09:44
Postępowanie jest realizowane z Projektu: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-K313/16-00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.