facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe: przeprowadzenie zajęć ze studentami z zakresu self- publishingu i redakcji

Numer sprawy DZP.381.082.2018.UGS
Numer ogłoszenia DZP.381.082.2018.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 24.10.2018 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
16.10.2018 - 13:56
24.10.2018 - 12:48
26.10.2018 - 13:25
19.11.2018 - 12:34
Niniejsze postępowanie jest realizowane z projektu: pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, nr wniosku POWR.03.05.00-00-z117/17-00.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.