facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Usługi szkoleniowe: Kompostowanie jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw

Numer sprawy DZP.381.42.2017.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 19.05.2017 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.05.2017 - 10:28
17.05.2017 - 15:19
19.05.2017 - 10:21
24.05.2017 - 10:18
09.06.2017 - 12:14

Postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.