facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Usługi cateringowe

Numer sprawy DZP.381.073.2019.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 21.11.2019 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
14.11.2019 - 11:15
21.11.2019 - 12:39
26.11.2019 - 12:34
03.12.2019 - 12:51

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu : „PIWONIA- Poznawanie i wspólne odkrywanie . Nauka innowacyjnie atrakcyjna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.01.00-00-U169/17-00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.