facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Usługa szkoleniowa Szkolenie certyfikowane z egzaminem PRINCE2”

Numer sprawy DZP.381.44.2016.UGS
Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb postępowania Usługa społeczna
Termin składania ofert 09.11.2016 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
02.11.2016 - 11:22
04.11.2016 - 13:35
21.11.2016 - 09:17
24.11.2016 - 12:30
Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr wniosku POWR.03.01.00-00-K340/15.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.