facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i dostosowanie budynku DS nr 7 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” i budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami

Numer sprawy DZP.381.027.2020.RB
Numer ogłoszenia 603005-N-2020
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 20.11.2020 do - 08:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
29.10.2020 - 17:09
29.10.2020 - 17:13
05.11.2020 - 10:31
05.11.2020 - 10:31
05.11.2020 - 15:31
10.11.2020 - 15:42
13.11.2020 - 15:14
13.11.2020 - 15:14
20.11.2020 - 11:18
20.11.2020 - 11:18
09.12.2020 - 14:52
14.12.2020 - 09:55
15.02.2022 - 15:40
Zamawiający informuje, że Skarb Państwa – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzielił Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach dotacji celowej na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Ponadto część dotycząca budowy pochylni zewnętrznej przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością przy wejściu głównym do budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Studenckiej 16 w Katowicach, realizowana jest w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/Dr8e2Z1X-4g

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.