facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa tabliczek identyfikacyjnych

Numer sprawy DZP.381.085.2020.DW
Numer ogłoszenia 572838-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 20.08.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
12.08.2020 - 09:07
12.08.2020 - 09:07
20.08.2020 - 11:23
20.08.2020 - 11:25
04.09.2020 - 12:04
14.09.2020 - 08:16
Niniejsze postępowanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18, umowa nr PPI/WTP/2018/1/00045/U/001.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.