facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu RTV

Numer sprawy DZP.381.124.2020.DW
Numer ogłoszenia 609588-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 23.11.2020 do - 13:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
13.11.2020 - 10:46
13.11.2020 - 10:47
23.11.2020 - 14:45
29.12.2020 - 11:15
11.01.2021 - 18:58
Niniejsze postępowanie w zakresie części A jest realizowane z projektu: pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00
Link do transmisji otwarcia: https://youtu.be/4utG6Gow13Q

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.