facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu RTV

Numer sprawy DZP.381.091.2020.DW
Numer ogłoszenia 586099-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 30.09.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
22.09.2020 - 08:40
22.09.2020 - 08:40
30.09.2020 - 10:13
29.10.2020 - 14:41
18.11.2020 - 15:00
Niniejsze postępowanie w zakresie części A jest realizowane z projektu: pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.