facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu RTV

Numer sprawy DZP.381.125.2020.DW
Numer ogłoszenia 609699-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 27.11.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
17.11.2020 - 10:13
17.11.2020 - 10:13
24.11.2020 - 13:22
24.11.2020 - 13:23
24.11.2020 - 16:38
27.11.2020 - 14:06
27.11.2020 - 14:06
29.12.2020 - 12:49
29.12.2020 - 12:50
19.01.2021 - 12:48
Zamówienie (w zakresie części „J”) jest współfinansowane z projektu “Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020".

Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/OI58JfAKPy0

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.