facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer sprawy DZP.381.080.2019.DW
Numer ogłoszenia 2019/S 175-425886
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 15.10.2019 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
11.09.2019 - 09:19
11.09.2019 - 09:19
11.09.2019 - 09:19
25.09.2019 - 13:22
30.09.2019 - 11:12
15.10.2019 - 13:42
15.10.2019 - 13:43
25.10.2019 - 11:13
31.10.2019 - 12:45
20.11.2019 - 10:57
1. Identyfikator (Id) postępowania w miniPortalu: be20b975-40c9-4b5e-8f57-f9b057682628 2. Adres postępowania w MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=be20b975-40c9-4b5e-8f57-f9b057682628 3. Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektów: a) Dotyczy części A postępowania: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN23/18-00 b) Dotyczy części B postępowania: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.