facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa projektorów

Numer sprawy DZP.381.087.2020.DW
Numer ogłoszenia 582646-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 22.09.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
09.09.2020 - 13:38
09.09.2020 - 13:39
11.09.2020 - 13:37
16.09.2020 - 07:48
16.09.2020 - 07:50
22.09.2020 - 10:36
24.09.2020 - 09:07
09.10.2020 - 07:23
10.11.2020 - 12:36
Niniejsze postępowanie w zakresie części A jest realizowane z projektu pt.: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN23/18-00

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.