facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa kamer

Numer sprawy DZP.381.145.2020.DW
Numer ogłoszenia 763988-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 18.12.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
09.12.2020 - 13:55
09.12.2020 - 13:55
18.12.2020 - 10:41
23.12.2020 - 12:31
11.01.2021 - 10:04

Niniejsze postępowanie jest realizowane z projektu: pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/8u-eDiFJ5zQ

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.