facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Numer sprawy DZP.381.079.2020.DW
Numer ogłoszenia 574299-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 25.08.2020 do - 10:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
17.08.2020 - 08:40
17.08.2020 - 08:41
25.08.2020 - 11:25
25.08.2020 - 11:26
30.09.2020 - 12:06
23.10.2020 - 08:41
Część A: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00.
Część B: „Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN23/18-00.
Część C: Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu w ramach programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Nr umowy o dofinansowanie: 2018-1-PL01-KA103-048483.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.