facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa aparatów fotograficznych i kamer

Numer sprawy DZP.381.099.2020.DW
Numer ogłoszenia 594241-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 21.10.2020 do - 09:30
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
09.10.2020 - 19:31
09.10.2020 - 19:31
14.10.2020 - 11:00
21.10.2020 - 10:32
21.10.2020 - 10:33
01.12.2020 - 15:53
22.12.2020 - 14:16

Niniejsze postępowanie w zakresie części B jest realizowane z projektu: pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/iC6lyZE6fkI

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.