facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dostawa aparatów fotograficznych i kamer

Numer sprawy DZP.381.066.2020.DW
Numer ogłoszenia 564229-N-2020
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert 29.07.2020 do - 10:00
Pliki do pobrania Czas dodania pliku
21.07.2020 - 13:19
21.07.2020 - 13:19
29.07.2020 - 13:22
29.07.2020 - 13:27
12.08.2020 - 13:16
01.09.2020 - 15:44

Postępowanie w zakresie części B jest realizowane z projektu: pt.: „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020". Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00
Link do transmisji otwarcia ofert: https://youtu.be/JVmbSZYH7Oc

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.