facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmiana kwot progowych i średniego kursu złotego

W dniu 29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2479) zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. tzw. progi unijne dla Zamawiającego wynosić będą:

a) dla robót budowlanych -  5 548 000 EUR.

b) dla dostaw i usług: 221 000 EUR.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2477) zostało również ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Od bieżacego roku, wartość średniego kursu złotego dla przeliczeń w zamówieniach publicznych wynosić będzie 4,3117. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych (ogłoszonych) i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe. Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Informację dostarczył: 
DZP

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.