Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Zamawiający
Ogłoszenie nr 550547352-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.
Katowice: Dostawa sprzętu AGD do czyszczenia OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): http://dzp.us.edu.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa sprzętu AGD do czyszczenia
Numer referencyjny  DZP.381.148.2020.DW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do czyszczenia: poz. 1- zmywarka gastronomiczna- 3 szt. poz. 2- odkurzacz tradycyjny- 1 szt., zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2B do Zaproszenia do negocjacji, zwanego dalej „sprzętem”. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji (2019). Zakres zamówienia obejmuje: zakup materiałów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B do Zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy. Adres dostawy: poz. 1: Instytut Chemii ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, poz. 2: Dział Logistyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul.Bankowa12, 40-007 Katowice. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 39713430-6
Dodatkowe kody CPV:
39711110-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dn. 09.10.2020r. ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD nr DZP.381.101.2020.DW. (część A: Dostawa AGD do użytku ze środkami spożywczymi, część B: Dostawa AGD do czyszczenia) W terminie wyznaczony, do składnia ofert tj. do dnia 21.10.2020r. do godz. 09:30 w zakresie części B nie złożono żadnej oferty, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części B, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zaistaniała sytuacja wypełnia przesłankę art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp i uzasadnia zastosowanie trybu z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa AGD do czyszczenia

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
MM GASTRO,  ,  ul. Owsiana 58A,  40-780,  Katowice,  kraj/woj. śląskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych