Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510408204-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Dostawa sprzętu AGD do czyszczenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550547352-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): http://dzp.us.edu.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu AGD do czyszczenia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.381.148.2020.DW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD do czyszczenia: poz. 1- zmywarka gastronomiczna- 3 szt. poz. 2- odkurzacz tradycyjny- 1 szt., zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2B do Zaproszenia do negocjacji, zwanego dalej „sprzętem”. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji (2019). Zakres zamówienia obejmuje: zakup materiałów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B do Zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty zawarcia umowy. Adres dostawy: poz. 1: Instytut Chemii ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice, poz. 2: Dział Logistyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul.Bankowa12, 40-007 Katowice. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39713430-6

Dodatkowe kody CPV: 39711110-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10512.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Michał Budarczyk MM GASTRO s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owsiana 58A
Kod pocztowy: 40-780
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Marcin Budarczyk MM GASTRO s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owsiana 58A
Kod pocztowy: 40-780
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12929.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12929.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12929.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający w dn. 09.10.2020r. ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD nr DZP.381.101.2020.DW. (część A: Dostawa AGD do użytku ze środkami spożywczymi, część B: Dostawa AGD do czyszczenia) W terminie wyznaczony, do składnia ofert tj. do dnia 21.10.2020r. do godz. 09:30 w zakresie części B nie złożono żadnej oferty, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części B, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zaistaniała sytuacja wypełnia przesłankę art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp i uzasadnia zastosowanie trybu z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych