Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510541843-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Dostawa urządzeń laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Część B: "Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy" nr PLSK.03.01.00-00-0182/18, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 2020, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr C (2015) 889 z dnia 12.02.2015 r. z późn. zm.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606641-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): https://www.us.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.381.116.2020.DW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych: platformy wielozadaniowego skriningu i obrazowania komórkowego pomiędzy cząsteczkami oraz przyrostomierza. 2. Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny, a także: instalację urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, (min. 2 osoby) z teorii, użytkowania i obsługi urządzenia, w miejscu instalacji urządzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 (części A-B) do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie poniższym podziałem: 1)Część A- platforma wielozadaniowego skriningu i obrazowania komórkowego pomiędzy cząsteczkami- 1 szt. 2)Część B- przyrostomierz- 2 szt. 5. Termin realizacji zamówienia: 1)Część A- do 4 tygodni od daty zawarcia umowy; 2)Część B- do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, 6.Warunki realizacji zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności: 7.Adres dostawy: 1)Część A- Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, Instytut Chemii, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, 2)Część B- Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. 8.Wymagany minimalny termin gwarancji: 1) Część A- 12 miesięcy. 2) Część B- 24 miesiące.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: CZĘŚĆ A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 405943.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Life Technologies sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bonifraterska 17
Kod pocztowy: 00-203
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 553030.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 553030.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 553030.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: CZĘŚĆ B
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dotyczy części B postępowania- przyrostomierz- 2 szt. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informujemy, że przedmiotowe postępowanie w zakresie części B, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych