Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510096068-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Usługa sekwencjonowania DNA metodą Sangera

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534932-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): http://us.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa sekwencjonowania DNA metodą Sangera
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.381.020.2020.UG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia była usługa sekwencjonowania DNA metodą Sangera z próbek DNA przygotowanych przez Zamawiającego i dostarczonych do Wykonawcy, przygotowywanych w doświadczeniach Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Jagiellońska 28, Katowice. a) Wykonawca musi posiadać certyfikat wystawiony nie wcześniej niż 2 lata przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający biegłość i rzetelność wykonywania techniki sekwencjonowania DNA, wydany przez międzynarodową organizację kontroli jakości, posiadający akredytację spełniającą normę ISO 17043 (akredytacja organizatorów badań biegłości) lub równoważną, wydaną przez jednostkę akredytującą postępującą zgodnie ze standardami zawartymi w normie ISO/IEC 17011. b) Wykonawca wykona sekwencjonowania w jednym laboratorium zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazane przez Zamawiającego ilości próbek są ilościami przewidywanymi. 3. Termin realizacji zamówienia: a) Zamówienie będzie realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień częściowych w terminie od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy albo do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. b) Maksymalny czas wykonania zlecenia od momentu dostarczenia próbki do Wykonawcy: do 3 dni roboczych. Czas wykonania zlecenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ 4. Miejsce przygotowania i nadania próbek: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych, ul. Jagiellońska 28, Katowice. Wykonawca wykona sekwencjonowania w jednym laboratorium, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 pkt. 1 SIWZ. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zamawiający przewiduje następujące społeczne warunki realizacji zamówienia (klauzule społeczne): W ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdz. XI, Zamawiający przewidział możliwość przyznania dodatkowych punktów Wykonawcy, w przypadku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. – nie dotyczy osobistego świadczenia usługi przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności: reakcji sekwencjonowania prób DNA były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca1974r.–Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.). 9. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 73111000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56675
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Genomed S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ponczowa 12
Kod pocztowy: 02-971
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 250000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33755
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49518
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych